Adverteren op Ze.nl

Ze.nl is hét online magazine voor vrouwen in Nederland en België. Een website waarop breed geïnteresseerde vrouwen van 20 tot 40 jaar geïnformeerd worden over alles wat hen boeit: beauty, shoppen, reizen, seks & relaties, nieuws, koken en nog veel meer.

Maandelijks heeft Ze.nl ruim 700.000 unieke bezoekers en meer dan 1,2 miljoen pageviews. De site telt ruim 80.000 nieuwsbriefleden. Deze nieuwsbrief wordt wekelijks verzonden en zorgt voor een grote hoeveelheid traffic naar de site.

Adverteren op Ze.nl is op verschillende manieren mogelijk. Denk aan verschillende vormen van display advertising, advertorials, winacties en veel meer. 

Voor meer informatie over de mogelijkheden tot adverteren op Ze.nl kunt u contact opnemen via samenwerken [@] eenmedia.nl